Privacy statement

SPINA (maatschappelijke naam: Lievens Marc bvba en zo ook verder vernoemd) hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Aan de hand van ons gegevensbeschermingsbeleid -hetwelk u eerstdaags wordt overgemaakt, en hetwelk zal worden gepubliceerd op onze website-, wil Lievens Marc bvba op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn toegewezen en welke prioriteiten Lievens Marc bvba heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.

In het bijzonder wil Lievens Marc bvba de gegevens van haar patiënten en de persoonsgegevens die zij ter beschikking stellen, beschermen tegen:

Lievens Marc bvba wil in haar gegevensbeschermingsbeleid een beroep doen op iedereen die betrokken is bij de elektronische en papieren verwerking om samen, vanuit een gemeenschappelijke visie én vanuit onze gezamenlijke wil om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden, de verwerking van persoonsgegevens correct te laten verlopen.

Het gegevensbeschermingsbeleid gaat dieper in op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van en meer in het bijzonder, de informationele privacy. Het gegevensbeschermingsbeleid dient als norm voor het verwerken van alle persoonsgegevens door Lievens Marc bvba. Het is een leidraad voor alle verwerkingsprocessen en biedt een referentienorm voor audit en controle. Het gegevensbeschermingsbeleid biedt elke belanghebbende, medewerker of betrokken externe een inzage in de manier waarop we omgaan met gevoelige persoonsgegevens

Het gegevensbeschermingsbeleid is tevens geschreven voor iedereen die een functie uitoefent binnen Lievens Marc bvba, waarbij persoonsgegevens verwerkt worden. Ze gebruiken (delen van) dit gegevensbeschermingsbeleid voor het ontwerpen van procedures en richtlijnen voor medewerkers en externen, zoals ICT-leveranciers. De relevante onderdelen van deze privacy policy worden verwerkt in overeenkomsten met cliënten, personeel en leveranciers.

Lievens Marc bvba zowel in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke als in haar rol van verwerker: